en site fr site ja site日本語
Download PDF

Algemene voorwaarden

 1. Van den Heuvel Juristen is een eenmanszaak van mr. drs. G.H.A. (Alex) van den Heuvel.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (in de ruimste zin) die aan Van den Heuvel Juristen worden verstrekt, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en aanvullende opdracht.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Van den Heuvel Juristen. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 5. Van den Heuvel Juristen verricht zijn werkzaamheden op basis van een uurtarief van € 140,00, exclusief 6% kantoorkosten, exclusief 21% BTW, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Van den Heuvel Juristen kan het uurtarief jaarlijks (per 1 januari van het desbetreffende jaar) wijzigen.
 6. Verschotten (waaronder, doch niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels) vallen niet onder voornoemd uurtarief en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
 7. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor de te verrichten werkzaamheden. Het betaalde voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie.
 8. Betaling van een declaratie dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder aftrek, verrekening en of opschorting. Indien deze betaaltermijn wordt overschreden, is sprake van verzuim en is Van den Heuvel Juristen gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten. Van den Heuvel Juristen is niet aansprakelijk voor de (eventuele) schade die hierdoor is en zal ontstaan.
 9. Indien Van den Heuvel Juristen in verband met voornoemd verzuim incassomaatregelen treft, komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met deze maatregelen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen twintig procent van het openstaande saldo, met een minimum van € 150,00. Van den Heuvel Juristen behoudt zich het recht voor de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger zijn dan voornoemd.
 10. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen dertig dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan Van den Heuvel Juristen kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.
 11. Van den Heuvel Juristen zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De kosten van deze derden komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
 12. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Van den Heuvel Juristen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Van den Heuvel Juristen onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Van den Heuvel Juristen aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Van den Heuvel Juristen gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Van den Heuvel Juristen onder die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering onder de beroeps- en of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Van den Heuvel Juristen jegens de opdrachtgever beperkt tot het door haar in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 15.000,00 en jegens derden beperkt tot € 2.000,00.
 13. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Van den Heuvel Juristen gegeven opdrachten de bevoegdheid van Van den Heuvel Juristen in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Van den Heuvel Juristen voor tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
 14. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Van den Heuvel Juristen vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever en of derden bekend werden of redelijkerwijs bekend konden zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.
 15. Na beëindiging van de opdracht zal Van den Heuvel Juristen overgaan tot archivering van het dossier. Het dossier zal gedurende een periode van (ten minste) vijf jaren in het archief worden bewaard. Na het verstrijken van deze periode kan het dossier worden vernietigd, zonder nadere kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever.
 16. Niet alleen Van den Heuvel Juristen, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 17. Op de rechtsverhouding tussen Van den Heuvel Juristen en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Van den Heuvel Juristen en een opdrachtgever kennis te nemen.

Versie 1 januari 2014