en site fr site ja site日本語

Rechtsgebieden

Van den Heuvel is actief op de volgende rechtsgebieden:

 • Nederlands en Europees Arbeidsrecht
 • Vreemdelingenrecht (migratie en verblijfsaanvragen)

Op het gebied van Nederlands arbeidsrecht kunt u dienstverlening verwachten betreffende, o.a.:

 • Ontslagzaken (wegens disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding, na twee jaar ziekte, ontslag op staande voet)
 • Beëindigingsovereenkomsten (ofwel vaststellingsovereenkomsten)
 • (Opstellen van) arbeidsovereenkomsten
 • (Wijziging van) arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsomstandigheden
 • Concurrentie/relatiebeding
 • Proeftijdbeding
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Ondernemingsraden
 • Reorganisatie
 • Overgang van Onderneming

In geval van een arbeidsconflict dat leidt tot ontslag, is het verstandig om daarover in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen. Ervaring leert dat partijen in de eerste fase van de procedure vaak niet de juiste keuzen maken, met onnodige escalaties tot gevolg. Goed juridisch advies, begeleiding en bemiddeling kan dat voorkomen.

Ons kantoor kan voor u beoordelen of bijvoorbeeld een beëindigingsovereenkomst de beste oplossing is, hoe die eruit moet zien, of de juiste termijnen in acht zijn genomen, welke ontslagvergoeding redelijk is en of die juist is berekend. Dit om te voorkomen dat u daarvoor naar de rechter moet; er zijn immers verschillende manieren om tot een bevredigende oplossing te komen. In het geval dat een minnelijke regeling onmogelijk blijkt, kan ons kantoor desgewenst een rechtszaak voor u starten.

Op het gebied van Europees arbeidsrecht en vreemdelingenrecht kunnen wij u adviseren betreffende de juridische aspecten van arbeidsmigratie en buitenlands werknemerschap; tewerkstellingsvergunningen in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen; de overlap met het verblijfsrecht; wanneer een tewerkstellingsvergunning is vereist en hoe boetes voorkomen of succesvol aangevochten kunnen worden; in geval van grensoverschrijdende arbeid, welk recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst (Nederlands of buitenlands recht) en welke bepalingen gelden ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en voorwaarden zoals minimumloon en werktijden, et cetera.

Wij behandelen tevens vreemdelingenrechtelijke zaken. Ons kantoor adviseert en assisteert in verblijfsaanvragen bij de IND voor de doelen werk of familie, voor wat betreft zowel aanvragen onder het reguliere nationale immigratierecht als aanvragen onder het EU-recht (verblijf bij familieleden met de nationaliteit van een Europese lidstaat die hier verblijven in het kader van net Europese recht op vrij verkeer, of bij Nederlanders op wie het EU-recht analoog kan worden toegepast via de zogeheten Europa-route of het arrest Chavez (Nederlands kind)).